YoYo Thailand

spinworkx.com

SuperYoyo

JugglingPlus

 

 

 

Thai Yoyo Club Story

 ที่มา

     ในปัจจุบันการเล่น yoyo หรือ ลูกดิ่ง ได้มีการพัฒนามาจากสมัยโบราณอย่างมากจนกลายเป็น ท่าทางต่างๆ และนิยมเล่นกันทั่วโลก จนกระทั่งมีการพัฒนาเป็นรูปแบบประเภทอื่นๆ อีกเช่น การเล่นประเภท 1A (single hand), 2A (double hands looping play), 3A (double hands string play), 4A (off string), 5A (counter weight) เป็นต้น

     การเล่น yoyo เปรียบเสมือนเป็นกีฬาอย่างหนึ่งซึ่งได้รับการยอมรับจากนานประเทศจนกระทั่ง ได้มีการแข่งขัน World yoyo contest ขึ้น และมีประเทศต่างๆส่งทีม yoyo ของตนเข้าร่วมการแข่งขัน อย่างมากมาย

     ประเทศไทยของเราก็มีกลุ่มคนซึ่งเล่น yoyo กันมากพอสมควร และเพื่อการผลักดันให้นักเล่น yoyo ของไทยได้เข้าร่วมแข่งขันในระดับชาติได้ จึงทำการจัดตั้ง club เพื่อสนับสนุนโครงการขึ้นในชื่อของ Thai Yoyo Club จึงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2548 เป็นต้นมา

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นกลุ่มกิจกรรมซึ่งรวมตัวผู้เล่น yoyo และเสริมสร้างกิจกรรมระหว่างผู้เล่น

2. เพื่อพัฒนาผู้เล่น yoyo ไทย ให้เข้าสู่ระดับสากล

3. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการเล่น yoyo ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

4. เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้ใช้เวลาว่างก่อให้เกิดประโยชน์

5. เพื่อพัฒนาผู้เล่นใหม่ ๆ ขึ้นมาในระดับสูง

 

รูปแบบของ club

     กลุ่มกิจกรรมที่สามารถให้ผู้เล่น yoyo ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสาร และ เทคนิคต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น พร้อมทั้งมีกิจกรรมซึ่งเผยแพร่การเล่น yoyo ให้แก่เยาวชนด้วย เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และclubนี้ยังเป็นศูนย์กาลางในการติดต่อสื่อสาร กับผู้เล่นต่างชาติอีกด้วย นอกจากนั้นยังมีโครงการพิเศษสำหรับผู้เล่นที่มีความสามารถ ให้ฝึกเพื่อเป็นตัวแทน ประเทศไทยในการแข่งขันระดับสากล